Privacyverklaring SportFlow Opleidingen

SportFlow Academy B.V., handelend onder de naam SportFlow Opleidingen, gevestigd aan de Fazantenhof 98, 3755 EJ, Eemnes en SportFlow Personal Training B.V., gevestigd aan de Naarderstraat 11a, 1251 AW, Laren, (hierna te noemen “SportFlow “) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.sportflow.nl, http://www.sportflowyoga.nl, http://www.yoga-inlaren.nl http://www.sportflowptenschede.nl, http://www.fitvakopleidingalmere.nl http://www.fitvakopleidingamsterdam.nl, http://www.fitvakopleidingede.nl, http://www.fitvakopleidingenschede.nl, http://www.fitvakopleidingutrecht.nl en http://www.fitvakopleidingtgooi.nl
info@sportflow.nl
Fazantenhof 98, 3755 EJ Eemnes / Naarderstraat 11A, 1251 AW Laren
06-53181794

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelde omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring geregeld actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te kunnen wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website(s). In verband hiermee adviseren wij om deze pagina met enige regelmaat te bezoeken. SportFlow gebruikt de volgende websites: www.sportflow.nl, www.sportflowyoga.nl, www.yoga-inlaren.nl, www.sportflowptenschede.nl, www.fitvakopleidingalmere.nl, www.fitvakopleidingamsterdam.nl, www.fitvakopleidingede.nl, www.fitvakopleidingenschede.nl, www.fitvakopleidingutrecht.nl en www.fitvakopleidingtgooi.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

SportFlow is een team specialisten op het gebied van Personal Training, coaching, yoga, voeding en opleidingen. SportFlow verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de gegevens die nodig zijn voor de goede uitoefening van onze dienstverlening en indien wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te verwerken.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten kunnen wij de volgende privacygegevens van jou verwerken:

  • Jouw contact en adresgegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.
  • Financiële gegevens, zoals jouw IBAN nummer, factuurgegevens en jouw keuze voor betaalwijze.
  • Gegevens omtrent jouw lidmaatschap (rittenkaarten) zoals de begindatum, vestiging, bezoeken, lidmaatschapsnummer, trainingsschema.
  • De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld dat je ons benadert via e-mail, telefonisch of anderszins.
  • Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Daarnaast verwerken wij nog bijzondere persoonsgegevens om een goede en verantwoorde dienstverlening te waarborgen. Dit betreft bepaalde gezondheidsgegevens, zoals informatie over jouw trainingsdoelen, trainingsfrequentie, lengte en gewicht, ziekte, bloeddruk, vet- en spierpercentages, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.


Doeleinden

SportFlow gebruikt de gegevens van betrokkene om:

  • uitvoering te kunnen geven aan onze diensten, zoals bijvoorbeeld coaching, training en opleidingen;
  • verantwoordelijke begeleiding te geven in de dienstverlening specifiek gericht op het individu;
  • contact te leggen met betrokkene en voor facturatie;
  • de dienstverlening te verbeteren of beter bij je aan te sluiten.
  • gebruikers op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en diensten van SportFlow.


Verstrekking aan derden

SportFlow verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij kunnen bij de uitvoering van onze activiteiten derden inschakelen die in opdracht van SportFlow jouw gegevens verwerken. SportFlow borgt in die gevallen dat deze verwerkers jouw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, nemen wij onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.


Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 16 jaar verwerken wij jouw persoonsgegevens alleen indien hier voorafgaande toestemming is verkregen van jouw ouder of voogd.


Beveiliging

SportFlow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@sportflow.nl.


Bewaartermijnen

SportFlow bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Indien er een wettelijke grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens zullen de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.


Gebruik van Cookies

SportFlow gebruikt alleen technische en functionele cookies en eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SportFlow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportflow.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

SportFlow Opleidingen
Fazantenhof 98
3755 EJ Eemnes
Tel: 06-53181794
info@sportflow.nl
KvK-nummer: 71364420
BTW-nummer: 858687203B01