Leveringsvoorwaarden SportFlow Opleidingen

1. Inschrijving

 • Een inschrijving is officieel na verzending van het digitaal ingevulde inschrijfformulier door de cursist en betaling van de examenkosten.
 • Zodra SportFlow Opleidingen de inschrijving ontvangen heeft, ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen per e-mail een bevestiging van deelname aan de cursus, de factuur (met de examenkosten), een informatiebrochure van de desbetreffende opleiding en de leveringsvoorwaarden.
 • Tot 15 dagen na inschrijving heeft de cursist de mogelijkheid schriftelijk af te zien van de cursus zonder enige opgave van reden en zonder kosten daaraan verboden. Na 15 dagen, en ook zodra de cursus gestart is, is de inschrijving van de cursist bindend en dient het totale cursusgeld betaald te worden.
 • SportFlow Opleidingen heeft het recht de cursus bij gebrek aan belangstelling te annuleren. De cursus wordt dan verplaatst naar een ander moment. Wanneer de cursus helemaal niet kan plaatsvinden, wordt dat bekend gemaakt aan de cursist en wordt binnen 15 dagen, het cursusgeld geretourneerd.
 • Het cursusmateriaal (boek en stagemap) wordt de eerste cursusdag uitgereikt en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal ligt bij de cursist. De powerpoints met de behandelde lesstof worden na elke les gemaild naar de cursist, maar de copyright en het eigendomsrecht van de powerpoints liggen bij SportFlow Opleidingen.


2. Betaling

 • De betaling kan worden gedaan in 1 of maximaal 3 termijnen met uitzondering van het Personal Trainer Pakket (10 betalingstermijnen). De (1e) factuur (met de examenkosten) worden gelijk met de bevestiging van inschrijving meegestuurd en dient binnen 7 dagen betaald te zijn. Bij betaling in termijnen, dient het laatste termijn voor aanvang van het praktijkexamen betaald te zijn anders kan er geen praktijkexamen worden gedaan.


3. Aansprakelijkheid

 • SportFlow Opleidingen kan niet aansprakelijk gesteld worden door de cursist voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak, die de cursist mocht lijden tijdens deelname aan de cursus of door uitvoering van een opdracht tijdens de cursus, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SportFlow Opleidingen.


4. Verzuimde lessen

 • Elke cursist dient 80% van de cursusduur aanwezig zijn om examen te mogen doen.
 • Als een cursist een lesdag niet kan bijwonen dan moet de cursist dit, voordat de les begint, telefonisch laten weten aan de docent en/of SportFlow Opleidingen.
 • Op verzuimde lessen wordt geen restitutie verleend.


5. Gedragsregels

 • De cursist wordt geacht op tijd aanwezig te zijn en gedragsregels van Sporflow Opleidingen die door de docent(en) op de 1e cursusdag worden besproken, op te volgen. De cursist dient zich te houden aan de kledingvoorschriften en gedragsregels die gelden op de cursuslocatie.


6. Prijswijziging

 • SportFlow Opleidingen heeft het recht Algemene Leveringsvoorwaarden en Cursusgelden te wijzigen. Op al tot stand gekomen overeenkomsten zijn de wijzigingen niet van toepassing.


7. Stage

 • De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte stageplaats. De voorkeur gaat uit naar een bij NL Actief (voorheen Fit!vak) aangesloten fitnesscentrum. De stagebegeleider moet beschikken over een rijkserkend fitness diploma en minimaal 2 jaar werkervaring in de fitnessbranche hebben.


8. Klachten

 • De klachtenprocedure van SportFlow Opleidingen zorgt ervoor dat klachten van cursisten op een adequate manier worden behandeld. -Op het moment dat er een klacht is kan de cursist dit melden bij de docent. De docent zal er alles aan doen de klacht dezelfde dag af te handelen. Als dit niet haalbaar is adviseert de docent de cursist om de klacht bij de organisatie neer te leggen. U kunt zich wenden tot Ivo Swanink (info@sportflow.nl). De cursist ontvangt dan binnen 3 werkdagen een telefonische reactie.
 • Uiterlijk binnen 14 dagen wordt een klacht afgehandeld en als er meer tijd nodig is, wordt de cursist telefonisch op de hoogte gebracht van wat de definitieve termijn van de afhandeling zal zijn. SportFlow Opleidingen streeft ernaar om de definitieve afhandeling van de klacht binnen 30 dagen te voltooien.
 • Is de cursist niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kan hij een beroep doen op de brancheorganisatie NL Actief (voorheen Fit!vak). De uitspraak van NL Actief zal bindend zijn voor beide partijen.
 • Alle klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
 • Een klacht wordt tot minimaal 2 jaar na afhandeling bewaard.

NL Actief
TAV Klachten afhandeling
Postbus 275
6710 BG Ede


9. Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen SportFlow Opleidingen en de cursist is Nederlands recht van toepassing.


10. Geheimhoudingsplicht

 • SportFlow Opleidingen zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die verkregen is van de cursisten en hierover geheimhouding in acht nemen. SportFlow Opleidingen houdt zich hierbij aan de geldende privacywetgeving en sinds 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit staat beschreven in de Privacyverklaring SportFlow Opleidingen.