Algemene voorwaarden SportFlow Personal Training B.V. en SportFlow Academy B.V.

Art. 1 – Definities
1.1 Onder SportFlow wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Gebruiker van de algemene voorwaarden. Zowel SportFlow Personal Training B.V. als SportFlow Academy B.V. kan gebruiker zijn van deze algemene voorwaarden.

Contactgegevens:
SportFlow Personal Training B.V. SportFlow Academy B.V.
Naarderstraat 11a Fazantenhof 98
1251 AW Laren 3755 EJ Eemnes

1.2 Onder Member wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon die/het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten door SportFlow de overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder partijen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Member en SportFlow.
1.4 Onder diensten wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe de Member SportFlow opdracht heeft gegeven, onder andere met betrekking tot Personal Training, coaching, yoga en opleidingen.
1.5 Onder Personal Training, coaching, yoga en opleidingen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de dienst die door SportFlow geleverd wordt.
1.6 Onder overeenkomst en opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen SportFlow en Member tot het leveren van diensten en/of zaken door SportFlow ten-behoeve van de Member.


Art. 2 – Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen SportFlow en Member respectievelijk hun rechtsopvolger(s).
2.2 Standaardvoorwaarden van de Member gelden alleen wanneer deze door SportFlow schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door vermelding op het internet en door vermelding door SportFlow. Member krijgt ten alle tijden de mogelijkheid de voorwaarden in te zien, dan wel op internet, dan wel op papier. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via www.sportflow.nl.
2.4 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst/de algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.


Art. 3 – Aansprakelijkheid

3.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van SportFlow, is geheel voor eigen risico van de Member.
3.2 SportFlow is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden. Member is zich er van bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van SportFlow.
3.3 SportFlow is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Member (waaronder gevolgschade, gederfde inkomsten en verlies van gegevens), behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
3.4 SportFlow is ingeval de Member een consument is aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico komt van SportFlow. SportFlow is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er schriftelijk afwijkende afspraken over zijn gemaakt of als er sprake is van onrechtmatig handelen van SportFlow.
3.5 SportFlow zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal € 500.000,- per geval. De aansprakelijkheid van SportFlow is in ieder geval beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
3.6 SportFlow heeft een inspanningsverplichting. Er is dus geen sprake van een resultaatsverplichting en Member kan SportFlow niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of een diploma (tijdens het afronden van een opleiding).


Art. 4 – Uitvoering van de opdracht: Personal Training en Coaching

4.1 SportFlow voert de diensten uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
4.2 Voor zover het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig of wenselijk is, heeft SportFlow het recht om (delen van het) werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met de Member en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
4.3 Member is verplicht om blessures, pijn, onbehagen of extreme vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is Member verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een arts te raadplegen.
4.4 Member is verplicht geschikte kleding en binnen schoenen te dragen, dit om blessures te voorkomen.


Art. 5 – Overeenkomst en verhindering

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die Member en SportFlow zijn overeenkomen tijdens het intake gesprek en in de overeenkomst is vastgelegd. De duur kan indien de Member dit aangeeft in overleg met SportFlow worden verlengd.
5.2 Bij verhindering van de Member dient deze verhindering 24 uur van tevoren te worden gemeld, anders wordt de gereserveerde tijd/les in rekening gebracht. Wanneer er sprake is van een overeenkomst voor duo training, zal bij de verhinderde Member zijn/haar gedeelte van de kosten in rekening worden gebracht.
5.3 Bij tijdige afzegging van verhindering van de Member, zal de (reeds betaalde) geplande sessie(s) op een ander moment ingehaald worden of in overleg door derden (een andere personal trainer/coach/docent) uitgevoerd worden. Openstaande sessies moeten binnen het tijdsbestek van de lopende trainingsmaand ingehaald worden.


Art. 6 – Overmacht

6.1 Onder overmacht binnen deze overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, waaronder brand, stakingen binnen SportFlow of andere omstandigheden die SportFlow redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan SportFlow de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
6.2 In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van SportFlow worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort.
6.3 Bij ziekte van de Personal Trainer, Coach of docent wordt de Member een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer, coach of docent ziek is.


Art. 7 – Tarieven

7.1 Indien partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen stelt SportFlow zijn tarief vast volgens het normaal gehanteerde uurtarief of rittenkaart.
7.2 In het tarief van SportFlow zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de door opdrachtgever aan te schaffen extra producten/diensten.
7.3 De tarieven zijn inclusief BTW.
7.4 Het bedrag van de training kan eenzijdig door SportFlow worden aangepast, afhankelijk van onder andere kostprijsfactoren. SportFlow behoudt zich het recht voor om eenzijdig het bedrag voor de training per 1 januari te verhogen. Deze verhoging zal evenwel voor 1 december van het lopende jaar aan de opdrachtgever worden meegedeeld.


Art. 8 – Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8.2 Gedurende de periode dat SportFlow zijn Personal Training diensten levert aan Member, zal er op de 1e dag van elke maand een factuur (per mail of fysiek) met de hoeveelheid trainingen die per maand zijn overeengekomen tijdens het intake gesprek, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij afname van een rittenkaart (Yoga), zal het gehele bedrag van de rittenkaart in rekening worden gebracht en betaald moeten worden, voor aanvang van de eerste les.
8.3 Betaling kan geschieden per overboeking naar de bankrekening van SportFlow onder vermelding van het factuurnummer.
8.4 SportFlow behoudt zich het recht voor een gedeelte van de koopsom bij vooruitbetaling te verlangen. Er zal geen vooruitbetaling van meer dan de helft van de som worden verlangd.


Art. 9 – Geheimhouding en privacy

9.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de soort informatie.
9.2 SportFlow zal haar verplichtingen naleven zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). In dit kader heeft Zorg Ambiance een privacyverklaring opgesteld.
9.3 Member verklaart de privacyverklaring te hebben ontvangen en ingezien en stemt hiermee in.


Art. 10 – Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen, overeenkomsten e.d. tussen SportFlow en Member is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer Member in het buitenland woont of is gevestigd.